14:59 :: چهارشنبه 12 فروردین 1394 :: mona
اکثر مکالمه های من و بابام :
من : سلام بابا !
بابام : نه :|

P: :) ;)
P: :) ;)