15:35 :: یکشنبه 16 فروردین 1394 :: mona
خدایش جک باحالتر از این توو ایران نداریم؛
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺧﻄﻴﺐ ﺟﻤﻌﻪ تهران :
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪوزیر خارجه ﻣﺎ ﺩﺭ لوزان ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺻﻠﺢ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻧﻴﻢ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻛﺸﻮﺭﻱ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ هیچگونه خصومت ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﭘﻴﺎﻡ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﺻﻠﺢ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﺍﺳﺖ...

ﺣﻀﺎﺭ :
تکبیر !!!
ﻣـــــــــــﺮﮒ ﺑﺮ ﺁﻣـــــﺮﻳﻜﺎ ...
ﻣـــــــــــﺮﮒ ﺑﺮ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ...
ﻣــــــــــﺮﮒ ﺑﺮ ﺍﻧﮕــﻠﻴـــﺲ ...

P: :) ;)
P: :) ;)