20:04 :: شنبه 22 فروردین 1394 :: mona
 مرد در حالی که داشت روزنامه می خواند رو به زنش کرد و گفت: در روزنامه نوشته  بررسی هایی که به عمل آمده نشان می دهد زن ها روزانه ۳۰۰۰۰ کلمه حرف می زنند در  حالی که این میزان در مورد مردها فقط ۱۵۰۰۰ کلمه است. زن گفت: علتش این است که ما باید هر چیز را دوبار تکرار کنیم تا مردها بفهمند.
مرد گفت: چیییییی؟

P: :) ;)
P: :) ;)