20:41 :: یکشنبه 30 فروردین 1394 :: mona
تحقیقات دانشمندان ! نشان داده جمله :

' تا 5 دقیقه دیگه آماده ام " از طرف خانمها


و " تا 5 دقیقه دیگه خونه ام" از طرف آقایان

به یک معنی است !!!

P: :) ;)
P: :) ;)